Mã CK T.C Trần Sàn Bên mua Khớp lệnh Bên bán TB Cao Thấp ĐTNN
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 +/- Giá KL Tổng KL Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Mua