Biểu đồ cho thấy dòng tiền hiện khỏe hay yếu hơn so với cùng thời điểm phiên trước. Dữ liệu giá trị giao dịch không bao gồm giao dịch thỏa thuận.
Tiêu chí: Ngành nghề:
T.C Trần Sàn Bên mua Khớp lệnh Bên bán Cao Thấp ĐTNN
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 +/- % Giá KL Tổng KL Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 KL Mua GT mua KL Bán GT bán
Chào mua Khớp lệnh Chào bán
Giá KL Thời gian Giá KL Giá trị Thời gian Giá KL Thời gian