T.C Trần Sàn Bên mua Khớp lệnh Bên bán Cao Thấp ĐTNN
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 +/- % Giá KL Tổng KL Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 KL Mua GT mua KL Bán GT bán
Chào mua Khớp lệnh Chào bán
Giá KL Thời gian Giá KL Giá trị Thời gian Giá KL Thời gian